บริการซ่อมบำรุงอาคาร: ระบบไฟฟ้า กับสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษ สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการสร้างบ้านคือ “ระบบไฟฟ้าในบ้าน” ระบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าทุกตัว ที่ต้องมีการวางระบบอย่างดี ดังนั้นในการวางระบบทุกอย่างต้องทำอย่างละเอียดรอบคอบ นับตั้งแต่การออกแบบแปลนวงจรไฟฟ้า จนไปถึงการเรื่องตัวควบคุมระบบไฟฟ้า ทั้งหมดนี้ต้องมองภาพอย่างเป็นระบบเพื่อการวางระบบไฟฟ้าภายในบ้านให้ปลอดภัย สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุด มีข้อแนะนำสำหรับการวาง ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน เพื่อการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพมาบอกกัน

1. ความต้องการพลังงานไฟฟ้าในการใช้ภายในบ้าน

อันดับแรกที่ต้องพิจารณา คือ ความต้องการในการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในบ้าน สามารถพิจารณาได้จากจำนวนคนที่อยู่ในบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มี โดยปกติแล้ว ในที่อยู่อาศัยทั่วไปมักใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ทีประมาณ 90-140 หน่วยต่อเดือน ซึ่งถ้ามีความต้องการใช้ไฟฟ้าในปริมาณที่มากกว่านี้ การมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าและตัวนำไฟฟ้าควรมีความทนทานต่อกำลังไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น

2. ความพร้อมของระบบสายไฟและปลั๊กไฟรอบบ้าน

สายไฟคือส่วนสำคัญในการเดินระบบไฟฟ้าที่ต่อตรงไปยังปลั๊กไฟ หรือ สวิตซ์ไฟเพื่อต่อไปยังอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในบ้าน สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ คือกำลังไฟที่จะที่ถูกส่งต่อผ่านสายไฟมีกำลังสูงกว่าค่าเหนี่ยวนำของสายไฟหรือไม่ การใช้สายไฟที่มีขนาดเล็กเกินไป ย่อมก่อให้เกิดความร้อนและอาจเป็นอันตรายจนเป็นสาเหตุทำให้เกิดอัคคีภัยได้

3. การติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟฉุกเฉิน

ถือเป็นเรื่องจำเป็นอันดับแรกที่ควรมีในปัจจุบัน การไฟฟ้าแห่งประเทศไทยได้กำหนดให้ทุกบ้านต้องมีตัวตัดสัญญาณไฟฉุกเฉิน ในกรณ๊ที่เกิดกไฟฟ้าลัดวงจร ระบบจะทำการตัดไฟเพื่อไม่ให้เกิดประกายไฟขึ้นเป็นการป้องกันเหตุไฟไหม้ที่จะเกิดกับตัวอาคารได้

4. ระบบไฟฟ้าทั้งระบบภายในบ้านควรมีพื้นที่ตรวจสอบได้ง่าย

ระบบการเดินสายไฟรวมไปถึงปลั๊กไฟต่าง ๆ ควรทำการออกแบบเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจเช็คสภาพ เมื่อมีปัญหาหรือวัสดุเสื่อมสภาพสามารถทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันนิยมเดิมสายไฟ้ผ่านทางระบบท่อนำสายไฟเพื่อเป็นการป้องกันสัตว์มากัดแทะสายไฟ อีกทั้งยังง่ายต่อการซ่อมบำรุงเพราะทุกอย่างถูกรวมอยู่ในในที่แห่งเดียวกัน

5. การใช้งานปลั๊กไฟที่เหมาะสม

ปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อยที่สุด คือ การใช้งานปลั๊กไฟที่เกินกว่ากำลังความต้นทานไฟ ปัญหาที่พบได้บ่อยคือการใช้งานปลั๊กไฟต่อพ่วงจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าเพียงแหล่งเดียว ทำให้เกิดค่าความร้อนสะสมจนกลายเป็นประกายไฟเป็นต้นเพลิงที่ทำให้เกิดไฟไหม้เคหะสถานได้

การวางแผนระบบไฟฟ้าในบ้านจึงมีความเป็นอย่างมาก และควรวางแผนให้เรียบร้อยนับตั้งแต่การวางแผนสร้างบ้าน เมื่อมีจุดใดที่มีปัญหาสามารถตามแก้ไขได้โดยง่าย และปลดภัยจากเหตุที่จะก่อให้เกิดการช็อตจนทำให้ระบบไฟเสียหาย และกลายเป็นสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในที่สุด